NaslovnaInformacije

Informacije za korisnika

1) Обим акредитације Завода за јавно здравље Крушевац  http://www.registar.ats.rs/predmet/230/

2) Сертификат о акредитацији (PDF)

3) Политика квалитета лабораторије за испитивање (PDF)

4) Политика поштовања НЕПРИСТРАСНОСТИ и обезбеђивање ПОВЕРЉИВОСТИ у поступцима лабораторијског испитивања (PDF)

5) Изјава о усаглашености

Корисник може, у склопу свог Захтева за испитивањем, тражити од лаборторије да изда и Изјаву о усаглашености резултата испитивања појединачних својства са специфицираним захтевима. Лабораторија може дати Изјаву о усаглашености само за акредитована испитивања.
Лабораторија је документовала поступак са Правилом одлучивања за давање Изјаве о усаглашености.

Уколико Правило није већ дефинисано самом методом, или законским прописом, корисник може захтевати једно од следећих правила (видети ILAC-G8:09/2019):

1) Једноставно правило (бинарно), без заштитног опсега (w=0);
2) Правило (не-бинарно) са заштитним опсегом (w=U);
3) Правило (бинарно) са заштитним опсегом (w=TL-AL);
    TL – лимит толеранције (специфицирана гранична вредност)
    АL – лимит прихватљивости
    w – заштитни појас, опсег
    U – проширена мерна несигурност
4) Правило са калкулисаним заштитним опсегом (t test, за ниво поверења од 95 или 99,9%).

Кориснику се саветује, да пре подношења Захтева за издавањем Изјаве о усаглашености, обави консултацију са стручним особљем лабораторије у вези избора Правила одлучивања, које ће узети у обзир ниво ризика (као што су лажно прихватање и лажно одбијање и статистичке претпоставке).

6) ПРИГОВОРИ
Корисник може упутити приговор у вези са активностима лабораторије за испитивање. Решавање приговора корисника обавља се у складу са документованом процедуром.

Завод за јавно здравље Крушевац ће:
 - размотрити оправданост приговора,
 - предузети одговарајуће мере,
 - обавестити корисника о исходу приговора и предузетим мерама.

Особa за контакт: Ненад Костић, координатор за квалитет

На одлуку о исходу приговора, може се поднети жалба Заводу у року од 30 дана од достављања одлуке о исходу приговора. О жалби одлучује Етички одбор Завода. Одлука Етичког одбора Завода је коначна и против ње се може покренути спор пред надлежним судом.