NaslovnaInformacije za korisnika

Informacije za korisnika

1) Обим акредитације Завода за јавно здравље Крушевац  http://www.registar.ats.rs/predmet/230/
2) Сертификат о акредитацији (PDF)
3) Политика квалитета лабораторије за испитивање (PDF)
4) Политика поштовања НЕПРИСТРАСНОСТИ и обезбеђивање ПОВЕРЉИВОСТИ у поступцима лабораторијског испитивања (PDF)
5) ПРИГОВОРИ
Корисник може упутити приговор у вези са активностима лабораторије за испитивање. Решавање приговора корисника обавља се у складу са документованом процедуром.

Завод за јавно здравље Крушевац ће:
 - размотрити оправданост приговора,
 - предузети одговарајуће мере,
 - обавестити корисника о исходу приговора и предузетим мерама.

Особa за контакт: Ненад Костић, координатор за квалитет

На одлуку о исходу приговора, може се поднети жалба Заводу у року од 30 дана од достављања одлуке о исходу приговора. О жалби одлучује Етички одбор Завода. Одлука Етичког одбора Завода је коначна и против ње се може покренути спор пред надлежним судом.