NaslovnaIzveštajiHigijensko sanitarni nadzor

Higijensko sanitarni nadzor

Higijensko sanitarni nadzor u objektima od šireg higijensko epidemiološkog značaja

Odeljenje higijene sa humanom ekologijom Zavoda za javno zdravlje Kruševac posebnu pažnju posvetila je higijensko sanitarnom nadzoru objekata od šireg higijensko epidemiološkog značaja. U ovim objektima izvršeno je 194 nadzora i data je ocena stanja, kao i predlog mera za poboljšanje higijensko sanitarnih uslova. Kontrolnim pregledima utvrđeno je da najveći broj predloženih mera samo delimično izvršen ili neizvršen. Imajući u vidu značaj ovih objekata u sprečavanju širenja zaraznih bolesti preduzetu su posebne mere nadzora i od strane sanitarne inspekcije na teritoriji celog okruga.

Higijensko sanitarni nadzor objekata za društvenu ishranu

Centar za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Kruševac je u skladu sa svojim nadležnostima na teritoriji Rasinskog okruga izvršio sanitarni nadzor u objektima za proizvodnju, preradu i promet životnih namirnica. Sanitarni nadzor je obavljen na osnovu Zakona o sanitarnom nadzoru i Pravilnika o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja, prerada i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe.

Sanitarni nadzor je obuhvatio anketiranje objekata, kao i uzorkovanje i mikrobiološku kontrolu briseva sa radnih površina i ruku radnika.

Na teritoriji Rasinskog okruga Zavod za javno zdravlje Kruševac izvršio uzorkovanje i analizu 5094 uzoraka namirnica. Ukupno neispravnih uzoraka bilo je 273 ili 5,35% u istom periodu izvršeno je uzorkovanje i mikrobiološka analiza briseva sa predmeta opšte upotrebe i to 3897 brisa od kojih 386 (9,90%) nije bilo ispravno.

Higijensko sanitarni nadzor zdravstvenih ustanova

U cilju sprečavanja pojave intrahospitalnih infekcija pregledano je i 1384 brisa sa odeljenja bolnice u kruševačkom Zdravstvenom centru. Od ukupnog broja uzorkovanih briseva 91 nije bilo ispravno, a kao najčešći uzrok neispravnosti navodi se St. aureus, Enterococus i E. coli.

Ostale higijensko sanitarne aktivnosti

Higijensko sanitarne aktivnosti u okvoru sprovođenja redovnog nadzora objekata za vodosnabdevanje i društvene ishrane, seoskih domaćinstava i sanitarne obrade domaćinstava u slučaju pojave kliconoštva.

U okviru sprovođenja Programa zdravstve zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, odeljenje za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Kruševac ostvarilo je uspešnu sardanju sa lokalnim samoupravama u svim opštinama Rasinskog okruga i inspekcijskim službama, što je doprinelo uspešnoj realizaciji planiranih aktivnosti u svim oblastima rada.

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA