NaslovnaO ZavoduOglas i odluka za prijem u radni odnos na određeno vreme

Oglas i odluka za prijem u radni odnos na određeno vreme

Republika Srbija
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE
Broj: 327
Datum: 02.06.2023. god.
K r u š e v a c

Na osnovu člana 24.-29. Zakona o radu i člana 5.-9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, vd direktor Zavoda za javno zdravlje Kruševac, ul. Vojvode Putnika broj 2, r a s p i s u j e


O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

Odluka o izboru kandidata 

 

Za radno mesto-poslove:
1. Sanitarno-ekološki tehničar
2. Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom, kandidati mora da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

Za radno mesto 1:

Stručna sprema/obrazovanje:
- srednje obrazovanje (zdravstvena struka- sanitarni smer)
Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo:
- stručni ispit
- licenca
- vozačka dozvola „B“kategorije
- najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

Broj izvršilaca: 2
na određeno vreme (3 meseca), sa punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla.

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za javno zdravlje Kruševac.

Za radno mesto 2:

Stručna sprema/obrazovanje:
- Osnovno obrazovanje, I stepen
(prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u laboratoriji, na istim ili sličnim poslovima)

Broj izvršilaca: 1 na određeno vreme (3 meseca), sa punim radnim vremenom

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za javno zdravlje Kruševac.

Zainteresovani kandidati, uz prijavu na oglas, podnose i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova oglasa, u neoverenoj fotokopiji, a izabrani kandidati, pre zasnivanja radnog odnosa, dužni su da dostave overene fotokopije potrebne dokumentacije, kao i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, za poslove, za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas, kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti, u svrhe izbora, za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja oglasa, u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kandidat mora biti obavešten o izboru, u skladu sa zakonom, u roku koji ne može biti duži od 30 dana, od dana isteka roka za prijavu kandidata.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena, na sajtu Zavoda za javno zdravlje Kruševac i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati.

Prijave, sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova oglasa, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na gore označenu adresu, sa nazivom i rednim brojem radnog mesta, za koje se konkuriše i naznakom „za oglas“.

                                                                                                                                                            VD DIREKTOR

                                                                                                                                                               Dr Predrag Pavlović

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA