NaslovnaO ZavoduОглас за пријем у радни однос на неодређено време - 17.4.2024. год.

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време - 17.4.2024. год.

На основу члана 24.-29. Закона о раду, члана 5.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и сагласности Министарства здравља број:112-01-00114/2024-02 од 05.марта 2024.године, вд директор Завода за јавно здравље Крушевац, ул. Војводе Путника број 2, р а с п и с у ј е
 
                                                                                           О  Г  Л  А  С
                                                         за пријем у радни однос на неодређено време
 
За радно место-послове:

1.    Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер
2.    Лабораторијски техничар у дијагностици

                                                              Одлука о избору кандидата


 
За радно место 1:

Стручна спрема/образовање:
Високо образовање (струковни санитарно еколошки инжењер)
- на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;
- на основним студијама у трајању од најмање 2 година по пропису који уређује високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна знања/испити/радно искуство:
- стручни испит
- лиценца
- возачка дозвола „Б“категорије
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Број извршилаца: 1, са пуним радним временом
 
Опис послова, према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Крушевац.
 

За радно место 2:

Стручна спрема/образовање:
- средње образовање (здравствена струка- лабораторијски  смер)

Додатна знања/испити/радно искуство:
- стручни испит
- лиценца
- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Број извршилаца: 1, са пуним радним временом

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Крушевац.

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе и доказе о испуњености посебних услова огласа, у неовереној фотокопији, а изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе оверене фотокопије, потребне документације, као и доказ о здравственој способности, за послове, за које се заснива радни однос.

Пријавом на оглас, кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности, у сврхе избора, за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 дана, од дана објављивања огласа, у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидат мора бити обавештен о избору, у складу са законом, у року који не може бити дужи од 30 дана, од дана истека рока за пријаву кандидата.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена, на сајту Завода за јавно здравље Крушевац и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

Пријаве, са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова огласа, достављају се у затвореној коверти, на  горе означену адресу, са називом и редним бројем радног места, за које се конкурише и назнаком „за оглас“.


ВД ДИРЕКТОР
Др Предраг Павловић

 

  

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA