NaslovnaInformacije

Informacije za korisnika

1) Obim akreditacije Zavoda za javno zdravlje Kruševac  http://www.registar.ats.rs/predmet/230/

2) Sertifikat o akreditaciji(PDF)

3) Politika kvaliteta laboratorije za ispitivanje (PDF)

4) Politika poštovanja NEPRISTRASNOSTI i obezbeđivanje POVERLjIVOSTI u postupcima laboratorijskog ispitivanja (PDF)

5) Izjava o usaglašenosti

Korisnik može, u sklopu svog Zahteva za ispitivanjem, tražiti od labortorije da izda i Izjavu o usaglašenosti rezultata ispitivanja pojedinačnih svojstva sa specificiranim zahtevima. Laboratorija može dati Izjavu o usaglašenosti samo za akreditovana ispitivanja.
Laboratorija je dokumentovala postupak sa Pravilom odlučivanja za davanje Izjave o usaglašenosti.

Ukoliko Pravilo nije već definisano samom metodom, ili zakonskim propisom, korisnik može zahtevati jedno od sledećih pravila (videti ILAC-G8:09/2019):

1) Jednostavno pravilo (binarno), bez zaštitnog opsega (w=0);
2) Pravilo (ne-binarno) sa zaštitnim opsegom (w=U);
3) Pravilo (binarno) sa zaštitnim opsegom (w=TL-AL);
    TL – limit tolerancije (specificirana granična vrednost)
    AL – limit prihvatljivosti
    w – zaštitni pojas, opseg
    U – proširena merna nesigurnost
4) Pravilo sa kalkulisanim zaštitnim opsegom (t test, za nivo poverenja od 95 ili 99,9%).

Korisniku se savetuje, da pre podnošenja Zahteva za izdavanjem Izjave o usaglašenosti, obavi konsultaciju sa stručnim osobljem laboratorije u vezi izbora Pravila odlučivanja, koje će uzeti u obzir nivo rizika (kao što su lažno prihvatanje i lažno odbijanje i statističke pretpostavke).

6) PRIGOVORI
Korisnik može uputiti prigovor u vezi sa aktivnostima laboratorije za ispitivanje. Rešavanje prigovora korisnika obavlja se u skladu sa dokumentovanom procedurom.

Zavod za javno zdravlje Kruševac će:
 - razmotriti opravdanost prigovora,
 - preduzeti odgovarajuće mere,
 - obavestiti korisnika o ishodu prigovora i preduzetim merama.

Osoba za kontakt: Nenad Kostić, koordinator za kvalitet

Na odluku o ishodu prigovora, može se podneti žalba Zavodu u roku od 30 dana od dostavljanja odluke o ishodu prigovora. O žalbi odlučuje Etički odbor Zavoda. Odluka Etičkog odbora Zavoda je konačna i protiv nje se može pokrenuti spor pred nadležnim sudom.

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA