NaslovnaO namaIstorijat

Istorijat

1933.
Higijenski Zavod iz Niša osnovao je Dom narodnog zdravlja u Kruševcu koji je u svom sastavu imao:
 • dispanzer za matere i decu;
 • školsku polikliniku:
 • antirabičnu stanicu;
 • javno kupatilo.
1939. Higijenska služba Doma zdravlja preko antirabične stanice sprovodi antirabično cepljenje, vrši nadzor nad pijaćim vodama i podiže javne česme u Ražnju, Brusu, Aleksandrovcu i u više škola na teritoriji okružnog fizikata (čije je sedište bilo u Kruševcu).
1946. Rešenjem Ministarstva narodnog zdrvlja i Narodne Republike Srbije osniva se Sanitarno-epidemiološka stanica i odobravaju joj se sredstva za rad. Sanitarno-epidemiološka stanica nalazila se u Zakićevoj ulici, u jednoj stambenoj zgradi sa neadekvatnim brojem i veličinom prostorija i nedovoljno stručnim kadrom, a raspolagala je sa dva auta za terenski rad.
1950. Komitet za zaštitu narodnog zdravlja FNRJ je propisao organizacionu strukturu kompletne sanitarno-epidemiološke stanice tako da je ona u svom sastavu trebalo da ima devet organizacionih jedinica:
 • Bakteriološko-serološko odeljenje sa odsecima;
 • Parazitološko odeljenje (laboratorija sa odsecima);
 • Epidemiološko odeljenje sa odsecima;
 • Sanitarno-tehničko odeljenje sa laboratorijama;
 • Higijensko odeljenje;
 • Odsek za zdravstveno prosvećivanje;
 • Odsek za statistiku (medicinski i sanitarno-epidemiološki);
 • Administracija i knjigovodstvo;
 • Radionica sa brigadom za sanaciju.
1953. Problematika i delokrug rada, obim poslova i ukupnih aktivnosti sanitarno-epidemiološke stanice sve je veći, tako da ona kadrovski jača i prerasta u Higijenski Zavod.
1959. Kadrovski sastav Zavoda se proširuje, pa Zavod počinje izgradnju zgrade i konačno se preseljava iz Zakićeve ulice u današnju zgradu u ulici Vojvode Putnika br. 2.Teritorijalna nadležnost Zavoda u tom periodu obuhvata sledeće srezove: Kruševački, Župski, Kopaonički, Temnićki, sa ukupno 200.744 stanovnika.Iste godine se nadležnost sreza proširuje na bivši Trstenički srez koji sa devet opština ulazi u teritoriju novoformiranog proširenog sreza Kruševac, tako da obuhvata opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Kruševac, Ražanj, Trstenik, Ćićevac, zatim Veliku Drenovu i Velike Kupce. U ovom srezu je bilo 270.388 stanovnika.
1961. Higijenski Zavod je učestvovao u sprovođenju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj službi i prerastao u Zavod za zdravstvenu zaštitu. Ovim Zakonom su Zavodi definisani kao ustanove koje na području odgovarajućih srezova, a u sastavu zdravstvenog centra, pored ostalih poslova, prate zdravstveno stanje i rad zdravstvene službe i izgrađuju planove i programe zdravstvene zaštite.Iste godine počeo je sa radom sreski Zdravstveni centar, a pri Zavodu je osnovan stručni savet u koji je ušlo 18 predstavnika zdravstvene službe.
1973. Zavod za zdravstvenu zaštitu doživljava novu transformaciju kada gubi samostalnost i postaje OOUR u sastavu medicinskog centra u Kruševcu.
1979. Zavod za zdravstvenu zaštitu u postupku usaglašavanja delatnosti rada sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti SR Srbije menja naziv u Zavod za zaštitu zdravlja Kruševac koji i danas nosi.
1983. Formiran je regionalni Zavod za zaštitu zdravlja "Dr Niktopolion Černozubov" za područje međuopštinske regionalne zajednice Kraljevo koji posluje sa OOUR-ima Kraljevo, Kruševac i Čačak.
1990. OOUR Kruševac, Kraljevo i Čačak se izdvajaju i počinju samostalno da rade kao tri posebna Zavoda. Osnivač kruševačkog Zavoda je bila Skupština Opštine Kruševac.
1991. Godina vlasničke transformacije.
1992. Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti svojinska transformacija dobija zamah, a Zavodi za zaštitu zdravlja ostaju trajno državno vlasništvo. Osnivač je Vlada Republike Srbije.
1995. Zavod za zaštitu zdravlja se prostorno širi dogradnjom sprata.
1997. Dovršava se izgradnja Zavoda i na novoizgrađeni sprat se preseljavaju: Socijalna medicina, Služba zajedničkih poslova i deo mikrobiološke i hemijske laboratorije.
2006. Zavod za zaštitu zdravlja menja naziv i postaje Zavod za javno zdravlje Kruševac.

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA